Videos

Choir on Tour: Working with Wardrobe

The head of wardrobe, Valorie Jensen, talks with Heidi Swinton about preparing the wardrobe for tour.

2015 Atlantic Coast Tour